Ortaokul | Küpkök Eğitim Kurumları

Ortaokul

Misyon

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; öğrenme sevgisi güçlü, edindiği bilgileri pek çok alanda uygulayabilen, çevre bilinci gelişmiş, farklılıklara saygı ve hoşgörüyle bakabilen, aktif, özgüvenli ve Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Vizyon

Geçmişten gelen değerlerle günümüz arasında köprü kurup Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yeni bilgi ve deneyimlerle kendisini değiştirebilecek gücü kazanmış, kendine güvenen, entelektüel beğeni ve zevkleri gelişmiş, mutlu, dinamik, farkındalığı olan bireyler yetiştirmek.

Kuruluş Amacı

Özel Küpkök Ortaokulunda öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimsenmiş olup öğrencilerimize bireysel farklılıklarını geliştirebileceği proje tabanlı, modern eğitim-öğretim programı sunulmuştur.

Öğrencilerimizin;

 • Kendi kendilerine yetecek temel beceri ve alışkanlıkları kazandırarak bağımsız yaşamalarını sağlamak.
 • Okulumuzda kazandıkları beceri ve alışkanlıkların işlevselliğini ve kalıcılığını sağlamak.
 • Bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek.
 • Kültür-sanat faaliyetlerine katılımlarıyla kendilerini geliştirmelerini sağlamak.

MATEMATİK

Matematik tek amaç için hizmet etmez, en önemli olan amacı doğuştan itibaren insanlarda var olan düşünme yeteneğini geliştirmektir. Matematik, insanların yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı, onları araştırma yapmaya, düşünmeye ve var olan sıkıntıları incelemeye sevk eder. Bunun sonucunda da insanlar oluşabilecek olan en doğru cevabı bulmaktadır. Matematik, insanların dikkatli olmasına, düzene girmesine, problemleri incelemesine ve mantıklı düşünmesine olanak sağlamaktadır.

Matematik sayesinde insanlar farklı bağlantılar kurabilir, hatta bu bağlantılar insanlara heyecan bile yaşatmaktadır. Bu heyecan sayesinde insanlar da farklı şeyleri bulma çabasına girer. Bu da belli başlı bilim dallarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Matematik her insanın yaşamında var olmalıdır ve her insanın öğrenmesi gerekli olan bir bilim dalıdır.

İlköğretim Matematik Programı, hedef ve davranışların gerçekleştirilmesinde önemli bir unsurdur. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun yöntem ve teknik seçerken öğretmenlerimizin zengin yöntem ve teknik bilgisinden yararlanmaktayız. Bu yöntem ve teknikleri kullanmanın yanı sıra uygun araç-gereçlerden yararlanma ve bunları sınıf içinde kullanma;  öğretmenlerimizin sahip olması gereken mesleki nitelikler arasında yer almaktadır. Amaçlı, planlı ve sürekli bir yönelişle bedenin ve zihnin birlikte bir şey üretmesini temel alan öğrenme biçimine yaparak yaşayarak öğrenme denir. Çocuklar, görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler. Öğrenmede işitme ve görme de önemli olmakla birlikte öğrenciler öğrenilmesi gereken konuların yapılmasına ve işlenmesine etkin olarak katılabildikleri ölçüde öğrenme anlamlı ve sürekli olur.

Matematiksel kavram ve becerilerin en iyi şekilde öğrenilmesi için küçük çocukların, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri keşfetmek amacıyla etkin bir çaba içine girmeleri gerekir. Bu etkinlikler, imkânlar ölçüsünde günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili olmalı, bunlarda somut materyaller kullanılmalıdır. Bu koşullar yerine getirildiğinde, çocuklar anlayarak öğrenebilirler ve ezberleyerek ya da anlamadan tekrarlayarak yüzeysel bir biçimde öğrenme yoluna gitmezler. Bu gibi durumlar için geçerli olan eski bir Çin atasözü vardır: “İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım.” Buna bir şeyin daha eklenmesi gerekir; çocukların katıldıkları etkinlikler ile bunların sonuçları üzerinde düşünmeye de gereksinmeleri vardır.Yapılan araştırma sonuçlarına göre “bir şeyi gerçekleştirerek” yapılan eğitimin %90 oranında kalıcı etki bıraktığı ortaya çıkmıştır.

Bu ilkeleri benimseyerek matematik eğitimimiz devam etmektedir.

FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri doğayı ve doğal olayları sistemli  bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir. Genel olarak fen dersleri; konu içeriği, bilimsel yöntem uygulaması, pratik çalışma, laboratuvar çalışmaları, veri toplama ve sunum ve veri yorumlama bölümlerinden oluşur.

Okulumuz da Fen bölümü bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlar. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmelerini sağlar. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirip; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirir. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin öğrencilerin ilgi ve merak duygusunu harekete geçirir ve besler.

Fen Bilimleri dersinde öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında (problem, proje, argümantasyon, iş birliğine dayalı öğrenme vb.) derslerin yürütülür. Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. MEB müfredatı takip edilmesiyle birlikte öğrencilerin Küpkök Kolej’inde öğrenim hayatlarına başarıyla devam edebilmeleri için onların yeterince laboratuar becerileri ve düşünme metotlarını da geliştirmelerini sağlanır.

Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır. Öğrencilerden beklenen proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma vb. performansların mümkün olduğu kadar sınıf içinde ve öğretmen rehberliğinde gerçekleşir. Etkinliklerin okul atmosferi içerisinde akranları ile birlikte yapılmasını sağlar.

Amacımız doğal dünyayı anlamak için öğrencilerimize yol göstermek ve onların fen bilimleri ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olarak, öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak ve öğrencilerimizin bundan zevk almasını sağlamaktır.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere, Milli Eğitim müfredat programının hedeflediği bilgileri verirken, aynı zamanda yaşama dair her konuyu anlamalarını kolaylaştıracak beceriler kazandırmak temel amaçlarımız arasındadır. Salt bilgiyi öğretmekten uzaklaşmış Sosyal Bilgiler programımız öğrencilerin ezbercilikten uzak, analitik düşünme becerilerine sahip ve mantığını kullanarak yaşamla bağ kurmalarını kolaylaştıracak kazanımlar sunmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinde her yeni konu öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere beyin fırtınası ile başlar. Öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri ölçülür. “Ne biliyorum? Neyi öğrenmek istiyorum?” sorularının yanıtlarıyla konunun kapsamı belirlenir. Ünite bitiminde de “Neler öğrendim?” sorusu yanıtlanarak değerlendirme yapılır. Sosyal bilimler gibi hayatı kapsayan bir alanda işlenen her konu için hayattan materyal bulmak mümkündür. Derslerde ele alınan konuya uygun öyküler, gezi yazıları, anılar, röportajlar, anketler, fotoğraflar, haritalar, geçmişten kalan eşya ve nesneler, interaktif ortamdaki eğitsel oyun ve bulmacalar, eşleştirme sorularından bolca yararlanılır.

Gerekli durumlarda çeşitli mekânlara (ören yeri, müze, market, fabrika, sinema, sergi salonu) geziler düzenlenerek öğrencilerin yerinde bilgi edinmesi ve gözlem yapması sağlanır. Öğrenme ortamının sadece sınıf olmadığını, doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları ortamlarla karşılaşmalarını sağlamak için düzenlenen il içi ve il dışı gezilerin daha sağlam ve kalıcı bilgi oluşturmadaki rolü büyük olmaktadır. Öğrenciler gerçekleştirilen geziler sayesinde olayları ve kişileri doğal koşullar içinde tanıma, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçüde yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazanmaktadırlar.

TÜRKÇE

“Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı ilkin dilini düzeltirdim çünkü dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.” Konfüçyüs

Türkçe dersi; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanının bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Türkçe derslerinde sanat, edebiyat, dil ve toplum ilişkisini irdeleyen metinler aracılığıyla öğrenciler, farklı yazı türleriyle tanışır. Öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okudukları metinler aracılığı ile Türk ve Dünya Edebiyatına mâl olmuş şair ve yazarları tanır.

Ortaokul Türkçe derslerinde Türk dilinin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklerine dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Öğrencilerde doğal olarak var olan, belirli bir süreç içinde gelişen dil becerilerini, dille yaratılmış ürünler aracılığıyla daha ileriye götürmek için yaratıcılığı destekleyen, ilgi alanını ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci, öğrenme sürecine dâhil edilir.

Okuduğunu, dinlediğini anlayan kişi sorunları çözerken daha yetkindir. Yetkinlik de dile hâkim olmakla, sözcük dağarcığının zenginliğiyle mümkündür.

Türkçe dersinde öncelikle MEB’in müfredatını inceliyor, sonra da kendi bakış açımızla bunları değerlendiriyoruz. Dil bilgisi çalışmalarından sözlük-imla çalışmalarına, ana düşünce çalışmalarından okuma-anlama-yorumlama çalışmalarına kadar birçok konuya yer veriyoruz.

Öğrencilere Türk Dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek için çalışıyor, onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı oluyor, türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirerek onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmasını hedefliyoruz.

İNGİLİZCE

İngilizce her çalışma alanına etki eden ve dünyaya en çok egemen olan dillerden biridir ve bununla birlikte günlük hayatımızda önemli bir rol oynar. Her şeyden önemlisi İngilizce öğrenmek profesyonel hayatımızda kariyer fırsatları elde etmemize yardımcı olur.

Okulumuzda İngilizcenin çok gerekli olduğuna inanıyoruz ve öğrencilerin yabancı dilini geliştirmeleri için bir çok yöntem kullanıyoruz. Derslerimizde dil bilgisi kurallarını ana dilde verip diğer tüm becerileri hedef dil olan İngilizce öğretiyoruz.

Kolej Küpkök’te dil bir iletişim aracı olarak görülür bu yüzden derslerde iletişimsel yaklaşımı da kullanıyoruz. Bu yaklaşımla öğrenciler konuşma süresini maksimum seviyeye çıkartmak için  sadece öğretmen-öğrenci iletişiminden ziyade  ikişerli gruplar halinde birbirleriyle iletişim kuruyorlar.Öğrenciler bazı amaçlar için herhangi biriyle,herhangi bir konu hakkında yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabiliyor.Bunun yanında iletişimsel,bilişsel,özellikle de kritik ve yaratıcı düşünmeye,planlama,grup ve sınıf projelerine ve dijital teknolojileri kullanarak sunum yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Hem sözel hem de yazınsal iletişim eğitim sürecinin anahtarıdır bu yüzden konuşma derslerinde anadili İngilizce olan öğretmenler disiplinlerarası yaklaşımı kullanır. Ayrıca tartışma, dikte çalışmaları, rol yapma/canlandırma ve dinleme gibi çeşitli aktiviteler aracılığıyla öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

English is one of the most dominating language of the world which is having its impact on every field of work and also play an important role in our daily life. First and foremost, learning English can help us obtain career opportunities in our professional life.

In our school, we believe that English language is fundamental. We use many ways to improve student’s language proficiency. In our English lessons, we teach grammar in native language and all the other skills in target language.

At College Kupkok language is seen as a tool of communication so in classes we use the communicative approach, too. With this approach students interact with each other in pairs to maximize the percentage of talking time, rather than just teacher to student. Students can communicate about something to someone for some purpose, either orally or in writing. Besides we aim to foster communicative and cognitive, especially critical and creative thought, group and class projects and giving presentation using digital technology.

Communication, both oral and written is the key to educational progress so in speaking classes, English native speaker teachers use cross-curricular approach in speaking classes. Besides we aim to develop student’s listening, speaking, reading and writing skills through various activities like listening tasks, role playing, dictation and stimulating discussion.

FRANSIZCA

Kendine güven yabancı dil öğreniminde temel unsurdur. Öğrencilere Fransızcayı etkileşimli bir yöntem ile öğretiyoruz. Derslerimizde; Fransızca sözel ifadeye öncelik verilir. Dil bilgisi ve kelime bağlamda öğretilir ve durum ve alıştırmalarda uygulatılır. Skeçler öğrencilere Fransızca telaffuz ve konuşmasına yardımcı olmak için verilir. Son olarak; kullandığımız yöntem sayesinde Fransız kültürü ve Fransızların alışkanlıkları öğrencilere öğretilir.

La confiance en soi est une chose principale dans l’apprentissage de la langue étrangere. Nous enseignons le français aux éléves avec une méthode interactive. Dans nos cours; .La priorité est donnée a l’expression orale en français .La grammaire et le vocabulaire sont enseignés en contexte et pratiqués dans des situations et exercices concrets .Des jeux de role sont donnés pour aider les éléves a proncer et a parler le français . La finalement ; la culture française et les habitudes des Français sont enseignés par éléves grace a méthode que nous utilisons.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ortaokul Bilişim Teknolojileri Bölümü; Bilişim teknolojileri araçlarını iyi bir şekilde kullanabilen, araştırma becerilerini geliştirerek doğru kaynağa ulaşabilen, problem çözebilen, gelişen ve değişen teknolojileri takip edebilen, dijital okur-yazarı olan öğrenciler yetiştirir.

Program olarak MEB müfredatı uygulanır. Kazanımlar, disiplinler arası çalışmalar ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur.

GÖRSEL SANATLAR

Her çocuk yaratıcıdır. Her çocuk farklı algı, bilgi, sevgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir. Uygulamalarda görsel sanatlar alanına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.Görsel sanatlar dersi diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğretme, öğrenme süreci çocuğun kendine özgü algılama ve gelişim basamaklarına göre düzenlenir

Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Görsel Sanatlar derslerinde; desen bilgisi ve görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri verilir.

Öğrencilerin öncelikle;

 • Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,
 • Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen,
 • Olumlu ilişkiler kurabilen,
 • Tasarıma yönelik hayal gücünü kullanabilen,
 • Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilen,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.Sanat eğitimi,bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır.

Öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, okulumuzdaki görsel sanatlar bölümünün temel amaçlarındandır.

Öğrencinin;

 • Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini;
  Geçmişten günümüze tüm ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını;
 • Güzel sanatlara konu olan eserleri anlamasını ve beğeniyle yorumlamasını sağlamak, okulumuz görsel sanatlar bölümünün amaçlarındandır. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
 • Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak

MÜZİK

Küpkök Koleji Ortaokul Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, dinlediği müziklerdeki farklılıkları ayırt edebilen, müzik dinleme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli çalgı aletleri, çok sesli çalışmalar, orkestra çalışmaları ve etkinliklerle zenginleştirilir.

Ders dışı etkinlikler kapsamında öğrenciler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda koro, bando ve orkestralara yönlendirilir. Böylece kendilerini müzik ile ifade etmeleri, bireysel ve toplu çalışabilme-söyleyebilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Öğrencilerimizin kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde ensemble çalışmalarımız, kuşkusuz sosyalleşmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ensemble çalışmalarımızda grupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, iş birliğine dair disiplin kazanacağı türden etkinlikler yer almaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Programın Temel Felsefesi ve Genel Amaçları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde; yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar kurumumuz Kolej Küpkök Ortaokulu  İdaresi  tarafından dikkate alınmıştır. Beceri temelli öğrenme, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve hayata aktarılması tasarlanan bilgi, tutum ve beceriler bütününü ifade etmektedir. Bu bağlamda temel becerileri ön planda tutan, öğrenme sürecinde öğrencinin aktif katılımına ve öğretmen rehberliğine imkân veren, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri  ortamların sağlanmasının önemi Kolej Küpkök  olarak vurgulanmıştır.

Ayrıca programda gelişim düzeyini göz önünde bulunduran, öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçiren, anlamlı öğrenmelerin gerçekleşebileceği, farklı öğrenme stillerine uygun öğretme ortamlarının sağlanması hedeflenmiştir. Küpkök ailesi olarak programda din ve ahlakla ilgili temel kavramların öğretimi, din ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulması ve kavramlar arası ilişkilendirmelerin yapılması hedeflenmiştir. Böylece öğrencilerin dinî ve ahlaki kavramları yorumlamaları ve bazı temel becerileri (araştırma ve sorgulama, problem çözme, iletişim kurma vb.) geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programında kurumumuz  İslam dini ve diğer dinleri betimleyici yaklaşımla öğretime konu etmeyi amaçlamıştır. İslam dini, Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde esas alınmıştır. Kolej Küpkök kapsayıcı ve çağdaş eğitim anlayışıyla İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumları bilimsel bir metotla ve mezhepler üstü bir yaklaşımla ele almıştır. Yaşayan diğer dinler ise bilimsel bir metotla, dinler açılımlı ve olgusal bir yaklaşımla öğretime konu edilmiştir. Bu temel felsefeye uygun olarak geliştirilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programıyla; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin;

 

 • Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları,
 • Dinin sosyal hayat, kültür ve medeniyet unsurları üzerindeki etkilerini kavramaları,
 • Farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara saygı duymaları,
 • Çevresindeki dinî davranış, yorum, tutum ve deneyimlerin farkında olmaları,
 • Ahlaki değerleri tanımaları ve bunları içselleştirmeleri,
 • İslam dininin ana kaynaklarını tanımaları,
 • Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve örnek ahlakını tanımaları,
 • İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini açıklamaları,
 • Bazı dua ve surelerin muhtevasını ana hatlarıyla tanımaları,
 • İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki olumlu etkisinin farkına varmaları amaçlanmaktadır.

 

Programın Vizyonu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın  Kolej Küpkök içerisindeki vizyonu ve misyonu;

Dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen ; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Trkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yili
Okulum Temiz
eTwinnng
Cambridge
imdi Bavur