Anadolu Lisesi | Küpkök Eğitim Kurumları

Anadolu Lisesi

 • Home
 • /
 • Anadolu Lisesi

Misyon

 • Atatürkçü düşünce sistemini ve ilkelerini benimsemiş,
 • Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda ülkesine katkıda bulunacak,
  • Üretken
  • Sorumluluk sahibi
  • Yaratıcı
  • Yetenekli
 • Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;
  • En gelişmiş eğitim öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
  • Teknolojiden faydalanarak
  • Yabancı dil ağırlıklı
  • Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmek.
 • Yetenekli
 • Çalışkan
 • Yaratıcı
 • Yenilikçi
 • Öğretici
 • Ahlaklı
 • Farklı
 • Dinamik
 • Vatansever
 • Sorumluluk Sahibi

Vizyon

Her yerde her zaman başarılı olacak, geleceğe umutla bakan, 21. yüzyılın;

olan bireyleri yetiştirecek düzeyde olmak, hem şehrimizde hem de ülkemizde adımızı duyurumak.

İlkelerimiz/Farkımız

 • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
 • İnsanların ve diğer canlıların haklarına saygılı olmak.
 • Barıştan yana olmak.
 • Bilimsel olmak.
 • Çevrenin korunmasında son derece duyarlı olmak.
 • Ahlaki değerlere sahip olmak.
 • Sanattan ve estetik beğeniden anlıyor olmak.
 • Sorunları hızlı bir şekilde hallediyor olmak.
 • Farklı, kendiyle barışık, donanımlı ve üretken olmak.
 • Çok yönlü olmak.

MATEMATİK

Matematik tek amaç için hizmet etmez, en önemli olan amacı doğuştan itibaren insanlarda var olan düşünme yeteneğini geliştirmektir. Matematik, insanların yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı, onları araştırma yapmaya, düşünmeye ve var olan sıkıntıları incelemeye sevk eder. Bunun sonucunda da insanlar oluşabilecek olan en doğru cevabı bulmaktadır. Matematik, insanların dikkatli olmasına, düzene girmesine, problemleri incelemesine ve mantıklı düşünmesine olanak sağlamaktadır.

Matematik sayesinde insanlar farklı bağlantılar kurabilir, hatta bu bağlantılar insanlara heyecan bile yaşatmaktadır. Bu heyecan sayesinde insanlar da farklı şeyleri bulma çabasına girer. Bu da belli başlı bilim dallarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Matematik her insanın yaşamında var olmalıdır ve her insanın öğrenmesi gerekli olan bir bilim dalıdır.

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun yöntem ve teknik seçerken öğretmenlerimizin zengin yöntem ve teknik bilgisinden yararlanmaktayız. Bu yöntem ve teknikleri kullanmanın yanı sıra uygun araç-gereçlerden yararlanma ve bunları sınıf içinde kullanma;  öğretmenlerimizin sahip olması gereken mesleki nitelikler arasında yer almaktadır. Amaçlı, planlı ve sürekli bir yönelişle bedenin ve zihnin birlikte bir şey üretmesini temel alan öğrenme biçimine yaparak yaşayarak öğrenme denir. Çocuklar, görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler. Öğrenmede işitme ve görme de önemli olmakla birlikte öğrenciler öğrenilmesi gereken konuların yapılmasına ve işlenmesine etkin olarak katılabildikleri ölçüde öğrenme anlamlı ve sürekli olur.

Matematiksel kavram ve becerilerin en iyi şekilde öğrenilmesi için küçük çocukların, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri keşfetmek amacıyla etkin bir çaba içine girmeleri gerekir. Bu etkinlikler, imkânlar ölçüsünde günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili olmalı, bunlarda somut materyaller kullanılmalıdır. Bu koşullar yerine getirildiğinde, çocuklar anlayarak öğrenebilirler ve ezberleyerek ya da anlamadan tekrarlayarak yüzeysel bir biçimde öğrenme yoluna gitmezler. Bu gibi durumlar için geçerli olan eski bir Çin atasözü vardır: “İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım.” Buna bir şeyin daha eklenmesi gerekir; çocukların katıldıkları etkinlikler ile bunların sonuçları üzerinde düşünmeye de gereksinmeleri vardır.Yapılan araştırma sonuçlarına göre “bir şeyi gerçekleştirerek” yapılan eğitimin %90 oranında kalıcı etki bıraktığı ortaya çıkmıştır.

Bu ilkeleri benimseyerek matematik eğitimimiz devam etmektedir.

FİZİK

Öğretim programları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır.

Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak.

Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.

Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar

Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında, her yaş döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak destekleyici önlemler alınması önerilmektedir.

Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim programları§ incelenmiş, Bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir.

Okulumuzda genel olarak sevgi saygı çerçevesi içinde fizik derslerini  deneylerle destekleyerek fiziği sevdirmeyi amaç ediniyoruz.

KİMYA

Kimyasal olaylar yaşamın her evresinde yer alır ve çevremizdeki olayları düzenler. Yaşamın devamını sağlayan her olayın bir kimyasal yönü vardır. Kimya sayısız gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup, sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Amacımız öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken, teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya derslerinin tümünü tamamlayan bir öğrenci ileri kimya bilgisi gerektiren tüm Ulusal ve Uluslararası sınavlar için gerekli altyapıya sahip olmuş olacaktır.

Deneysel bilimlerin orta dereceli okullarda okutulmasının amacı, öğrenciye deney ve gözlem yapabilme yöntemlerini öğretmek, deney ve gözlemlerle bilgi toplayabilme ve bu bilgileri sistemli bir şekilde inceleyip irdeleyebilme böylece de bir bulguya ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konan kuramları (teorileri) ve kanunları gerek soyut gerekse somut olarak uygulayabilmelerini de sağlamalıdır.

Bu düşünceden hareketle Küpkök Koleji Anadolu Lisesi öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kimya öğretim programının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri de göz önüne alınmaktadır.

Küpkök Koleji Anadolu lisesi olarak Milli Eğitimin Temel İlkeleri dikkate alınarak bir kimya programı hazırlanmıştır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kimya Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

 1. Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 2. Kimya biliminin ve insanlığın ortak mirası olan bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını, bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini kavramaları,
 3. Dünyada kimya biliminin gelişimine katkı sağlamış bilim insanları ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmaları etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel koşulları kavramaları, 4. Kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,
 4. Kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri,
 5. Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları,
 6. Sosyal, ekonomik, çevresel faktörlerin insan hayatını desteklemek ve korumak için nasıl bir etkileşim içinde olduğunu fark etmeleri ve bu etkileşim içinde kimya biliminin rolünü kavramaları,
 7. Bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemeleri, sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları,
 8. Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 9. Kimya bilimi ile ilgili kariyer olanaklarını tanımaları ve bu alana ilgi duymaları,
 10. Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 11. Hayatı anlama ve hayatın devamlılığında kimya biliminin rolünü kavramaları,
 12. Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın faydasına olacak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları amaçlanmaktadır.

BİYOLOJİ

Okulumuzda Biyoloji Dersi; biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında yenilik ve değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma, vb. uygulamalara daha fazla yer verecek şekilde güncellenmiştir.

Bilimsel bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasındaki teknolojik gelişmeler biyoloji biliminde de birçok yeniliklere yol açmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de artırmıştır.

 1. ve 10. Sınıf MEB Biyoloji Eğitim Programı

Biyoloji dersi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı gereği 9. ve 10. sınıflarda zorunlu ders olarak işlenir. Ders konuları arasında; bilimsel yöntem, biyokimya, hücre yapısı, sınıflandırma, insan etkisi altında biyoçeşitlilik, ekoloji, hücre bölünmesi, üreme ve genetik yer alır.

 1. ve 12. Sınıf MEB Biyoloji Eğitim Programı
 2. ve 12. Sınıflarda seçmeli olan Biyoloji dersini Türkiye’deki üniversitelerde Fen Bilimleri ağırlıklı eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih etmektedir. 12. sınıf müfredatı üniversite sınavına hazırlık (YKS) ağırlıklı olduğu için bu yıl sınav hazırlığı programında daha büyük bir yer tutar.

Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme kalıcı öğrenme sağladığından uygun kazanımlarda mutlaka deney ve gözlemlere yer verilir. Her ünitede, ünitenin özelliğine göre en az bir deney yapılır. Örneğin “Hücre” ve “Hücre Bölünmeleri” ünitelerinde öğrencilerin mikroskop kullanmalarına olanak sağlanır. “Canlılar Dünyası”, “Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları”, “Komünite ve Popülasyon Ekolojisi” ünitelerinde öğrenciler, çevresindeki canlıları ve canlıların içinde yaşadıkları çevre ile etkileşimlerini araştırma, gözlemleme ve incelemeye yönlendirilerek öğrencilere uygulamalar yaptırılır. Ayrıca okul ve çevre imkânları dâhilinde doğa gezisi, botanik bahçesi gezisi, doğa tarihi müzesi gezisi, koruma alanları gezileri, fabrika gezisi vb. düzenlenir.

DİL BİLGİSİ – TÜRK EDEBİYATI


KÜPKÖK LİSESİ / DİL BİLGİSİ – TÜRK EDEBİYATI

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bizde Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz hadiseler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, velhasıl bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dilerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.

Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.
                                                                                             Gazi M. Kemal / 1930

DİL BİLGİSİ – TÜRK EDEBİYATI

Kolej Küpkök Anadolu Lisesinin Dil Bilgisi – Türk Edebiyatı Bölümü; 21. yüzyılda gelişmiş toplumlardan beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, farklı ve yaratıcı düşünmeyi, sorgulamayı, iletişim kurabilmeyi, problem çözebilmeyi, entelektüel olmayı, insani tüm değerli ön planda tutmayı benimsemiş metin merkezli bir eğitim-öğretim anlayışını benimser.

TEMEL KAZANIMLAR VE ÖĞRENCİLER

– Özgür düşünen ve sorgulayan, eleştiren okur olmak,
– Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini analiz edebilen; yorumlama ve bunları yazılı, sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olabilen bireyler yetiştirmek,
–  İncelenen eserler aracılığıyla farklı dönemleri, kültürleri, eserleri, akımları, coğrafyaların geleneklerini tanımak, saygı duymak ve kültürler arası bakış açısına sahip olmak,
– Ulusal ve uluslar arası sınavlarda başarıyı en yüksek düzeyde tutmak.

BİZ KİMİZ, NELER YAPIYORUZ?

– 4 yıllık lise eğitiminde Milli Eğitim müfredatındaki 20 eseri; bunun yanında 9, 10 ve 11.sınıflarda okutulan roman, öykü vb. eserleri ayrıntılı olarak inceleme ve yorumlama,
– Birçok farklı sanat eserini okuyup anlamlandırmaya yönelik çalışmalar yaparak bunları müfredatın bir parçası haline getirme,
– 11 ve 12.sınıflarda YKS’ye yönelik çalışmalar yapma,
– Öğrencilerin ihtiyaç ve birikimlerine göre dersleri planlama,
– Ölçme ve değerlendirmede farklılığa gitme ve analizler yaparak öğrencilere uygun önlemler alma,
– Yıl içerisinde müfredat doğrultusunda edebiyat bilgi yarışmaları, şiir dinletisi, münazara ve sunum yarışmaları, geziler düzenleme.
– Dil bilgisi derslerinde söz dizimi çalışmaları yapma.

TARİH

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi, her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle öğrenciler ortak değerlere sahip çıkarak dil,din, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Geçmişini öğrenen kişi, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler.

Tarih dersinin hedef ve gayesini özetlemek gerekirse;

 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 • Ulusal birlik ve beraberliğin önemini göstermek,
 • Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi amacıyla hangi yeniliklerin yapılarak çağdaşlaşma yoluna girdiğini anlatmak,
 • Türk toplumunun karşılaşacağı sorunları Atatürkçü bir yaklaşımla, çözümler üretebilecek bilinçli ve yetenekli gençler yetiştirmek,
 • Milli Mücadele’nin oluşturduğu şartlar, Türk milli mücadelesinin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürkçü düşünce sistemi hakkında doğru bilgiler vermek,
 • Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal için Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlamak,
 • Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak,
 • Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle de etkileşimde bulunabilmesini sağlamak,
 • Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak temel amacımızdır.

DERS İŞLENİŞİ

Derslerimizde öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta,
• Konu içeriğine uygun yayınlardan,
• Eğitim CD’ leri ve slaytlardan,
• Şehir içi ve şehir dışı tarihsel gezilerden,
• İnternet ile bilgiye kolay ve hızlı ulaşımdan aktif olarak yararlanılmaktadır.
Öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan çok, bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlayarak sunumlar oluşturup yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, öncelikli hedeflerimizdendir.

Konuların etkileşim yoluyla; tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden öğrenilmesi sağlanmaktadır. Konulara uygun araç-gereç kullanımı ve uygulanan yöntemlerle derslerin verimli geçmesine özen gösterilmektedir. Her seviyede öğrencilerimiz ile tarihsel geziler yapılarak yerinde öğrenme sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik ve düşünsel gelişimlerini arttırmak amacıyla derslerimizde beyin fırtınası yapılarak, öğrencilerimizin yaratıcı fikirler ve çözümler üretmeleri sağlanmaktadır.

COĞRAFYA

Coğrafya doğayı, insanı ve bu ikisi arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Bu bakımdan konusu itibariyle zengin bir derstir. Bu zenginlik sayesinde coğrafya dersi çocuklarımızı bilgi birikimi, farkındalık ve genel kültür açısından zirveye çıkarak yegane bilimdir. Coğrafya, konusu bakımından doğal (fiziki) ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılır. İnsan yaşadığı doğal ortamın özelliklerini bilip buna göre faaliyetler gerçekleştirdiği zaman başarıya ulaşmaktadır. Zira İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir” diyerek aslında durumu iki kelimeyle özetlemiştir.

Biz KÜPKÖK ailesi olarak tüm bu bilgilerle çocuklarımıza verdiğimiz coğrafya eğitiminde birden fazla amaç gütmekteyiz.  Çocuklarımızı sınavlara hazırlamak adına fiziki ve beşeri coğrafya konularını ayrıntılı bir şekilde öğretmenin yanı sıra,  yakın çevresini, ülkesini ve tüm dünyayı sağlıklı ve profesyonel bir bakış açısıyla tanıyabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Nitekim bu tanımlara uyan bireyler kuşkusuz “Coğrafi Bilinç” kazanmıştır. Coğrafi bilinç düzeyine ulaşmış bir birey Atatürk milliyetçiliği çıkarları doğrultusunda yakın çevresinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin potansiyelini harekete geçirmek için elinden geleni yapacaktır.

FELSEFE

Felsefe bölümün temel hedefi; araştıran, sorgulayan, yeni fikirler üreten, faklı bakış açılarına sahip, hoşgörülü, evrensel ahlak kurallarını bilen,  ulusal ve uluslararası ortamlarda kendilerini başarıyla temsil edebilen bireylerin yetişmesi için gerekli olan akademik koşulları sağlamayı hedefler.

Lise son sınıflarda üniversiteye hazırlık derslerinde felsefe grubu testlerinin çözümü ve soru analizleri yapılmaktadır. Okulumuzda felsefe grubu dersleri haftada 2 saattir.

İNGİLİZCE

İngilizce her çalışma alanına etki eden ve dünyaya en çok egemen olan dillerden biridir ve bununla birlikte günlük hayatımızda önemli bir rol oynar. Her şeyden önemlisi İngilizce öğrenmek profesyonel hayatımızda kariyer fırsatları elde etmemize yardımcı olur.

Okulumuzda İngilizcenin çok gerekli olduğuna inanıyoruz ve öğrencilerin yabancı dilini geliştirmeleri için bir çok yöntem kullanıyoruz. Derslerimizde dil bilgisi kurallarını ana dilde verip diğer tüm becerileri hedef dil olan İngilizce öğretiyoruz.

Kolej Küpkök’te dil bir iletişim aracı olarak görülür bu yüzden derslerde iletişimsel yaklaşımı da kullanıyoruz. Bu yaklaşımla öğrenciler konuşma süresini maksimum seviyeye çıkartmak için  sadece öğretmen-öğrenci iletişiminden ziyade  ikişerli gruplar halinde birbirleriyle iletişim kuruyorlar.Öğrenciler bazı amaçlar için herhangi biriyle,herhangi bir konu hakkında yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabiliyor.Bunun yanında iletişimsel,bilişsel,özellikle de kritik ve yaratıcı düşünmeye,planlama,grup ve sınıf projelerine ve dijital teknolojileri kullanarak sunum yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Hem sözel hem de yazınsal iletişim eğitim sürecinin anahtarıdır bu yüzden konuşma derslerinde anadili İngilizce olan öğretmenler disiplinlerarası yaklaşımı kullanır. Ayrıca tartışma, dikte çalışmaları, rol yapma/canlandırma ve dinleme gibi çeşitli aktiviteler aracılığıyla öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

English is one of the most dominating language of the world which is having its impact on every field of work and also play an important role in our daily life. First and foremost, learning English can help us obtain career opportunities in our professional life.

In our school, we believe that English language is fundamental. We use many ways to improve student’s language proficiency. In our English lessons, we teach grammar in native language and all the other skills in target language.

At College Kupkok language is seen as a tool of communication so in classes we use the communicative approach, too. With this approach students interact with each other in pairs to maximize the percentage of talking time, rather than just teacher to student. Students can communicate about something to someone for some purpose, either orally or in writing. Besides we aim to foster communicative and cognitive, especially critical and creative thought, group and class projects and giving presentation using digital technology.

Communication, both oral and written is the key to educational progress so in speaking classes, English native speaker teachers use cross-curricular approach in speaking classes. Besides we aim to develop student’s listening, speaking, reading and writing skills through various activities like listening tasks, role playing, dictation and stimulating discussion.

FRANSIZCA

Kendine güven yabancı dil öğreniminde temel unsurdur. Öğrencilere Fransızcayı etkileşimli bir yöntem ile öğretiyoruz. Derslerimizde; Fransızca sözel ifadeye öncelik verilir. Dil bilgisi ve kelime bağlamda öğretilir ve durum ve alıştırmalarda uygulatılır. Skeçler öğrencilere Fransızca telaffuz ve konuşmasına yardımcı olmak için verilir. Son olarak; kullandığımız yöntem sayesinde Fransız kültürü ve Fransızların alışkanlıkları öğrencilere öğretilir.

La confiance en soi est une chose principale dans l’apprentissage de la langue étrangere. Nous enseignons le français aux éléves avec une méthode interactive. Dans nos cours; .La priorité est donnée a l’expression orale en français .La grammaire et le vocabulaire sont enseignés en contexte et pratiqués dans des situations et exercices concrets .Des jeux de role sont donnés pour aider les éléves a proncer et a parler le français . La finalement ; la culture française et les habitudes des Français sont enseignés par éléves grace a méthode que nous utilisons.

ALMANCA

Almanca öğretimi lisemizde haftada 2 ders saatidir.

Amacımız, öğrencilerimizin Almancadaki temel kavramları öğrenmeleri, Alman kültürünü tanımaları, dil çeşitliliği ve zenginliğinin sosyal gelişimlerine katkısını anlamaları, modern dünyaya uyum sağlayabilmeleri ve ikinci bir yabancı dil ile kendilerini ifade edebilmeleridir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Lise Bilişim Teknolojileri Bölümü; Bilişim teknolojileri araçlarını iyi bir şekilde kullanabilen, araştırma becerilerini geliştirerek doğru kaynağa ulaşabilen, problem çözebilen, gelişen ve değişen teknolojileri takip edebilen, dijital okur-yazarı olan öğrenciler yetiştirir.

Program olarak MEB müfredatı uygulanır. Kazanımlar, disiplinler arası çalışmalar ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur.

GÖRSEL SANATLAR

Her çocuk yaratıcıdır. Her çocuk farklı algı, bilgi, sevgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir. Uygulamalarda görsel sanatlar alanına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.Görsel sanatlar dersi diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğretme, öğrenme süreci çocuğun kendine özgü algılama ve gelişim basamaklarına göre düzenlenir

Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Görsel Sanatlar derslerinde; desen bilgisi ve görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri verilir.

Öğrencilerin öncelikle;

 • Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,
 • Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen,
 • Olumlu ilişkiler kurabilen,
 • Tasarıma yönelik hayal gücünü kullanabilen,
 • Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilen,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.Sanat eğitimi,bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır.

Öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, okulumuzdaki görsel sanatlar bölümünün temel amaçlarındandır.

Öğrencinin;

 • Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini;
  Geçmişten günümüze tüm ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını;
 • Güzel sanatlara konu olan eserleri anlamasını ve beğeniyle yorumlamasını sağlamak, okulumuz görsel sanatlar bölümünün amaçlarındandır. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
 • Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak

MÜZİK

Küpkök Koleji Lise Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, dinlediği müziklerdeki farklılıkları ayırt edebilen, müzik dinleme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli çalgı aletleri, çok sesli çalışmalar, orkestra çalışmaları ve etkinliklerle zenginleştirilir.

Ders dışı etkinlikler kapsamında öğrenciler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda koro, bando ve orkestralara yönlendirilir. Böylece kendilerini müzik ile ifade etmeleri, bireysel ve toplu çalışabilme-söyleyebilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Öğrencilerimizin kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde ensemble çalışmalarımız, kuşkusuz sosyalleşmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ensemble çalışmalarımızda grupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, iş birliğine dair disiplin kazanacağı türden etkinlikler yer almaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Programın Temel Felsefesi ve Genel Amaçları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde; yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar kurumumuz Kolej Küpkök İdaresi  tarafından dikkate alınmıştır. Beceri temelli öğrenme, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve hayata aktarılması tasarlanan bilgi, tutum ve beceriler bütününü ifade etmektedir. Bu bağlamda temel becerileri ön planda tutan, öğrenme sürecinde öğrencinin aktif katılımına ve öğretmen rehberliğine imkân veren, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri  ortamların sağlanmasının önemi Kolej Küpkök olarak vurgulanmıştır.

Ayrıca programda gelişim düzeyini göz önünde bulunduran, öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçiren, anlamlı öğrenmelerin gerçekleşebileceği, farklı öğrenme stillerine uygun öğretme ortamlarının sağlanması hedeflenmiştir. Küpkök ailesi olarak programda din ve ahlakla ilgili temel kavramların öğretimi, din ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulması ve kavramlar arası ilişkilendirmelerin yapılması hedeflenmiştir. Böylece öğrencilerin dinî ve ahlaki kavramları yorumlamaları ve bazı temel becerileri (araştırma ve sorgulama, problem çözme, iletişim kurma vb.) geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Programın Vizyonu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın  Kolej Küpkök içerisindeki vizyonu ve misyonu;

Dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Trkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yili
Okulum Temiz
eTwinnng
Cambridge
imdi Bavur